KOORDYNATORZY REGIONALNI

Agata Antosiak-Smuda
Agata Antosiak-Smuda

KOORDYNATOR REGIONALNY

Anita Szydło
Anita Szydło

KOORDYNATOR REGIONALNY

Barbara Pieńkowska
Barbara Pieńkowska

KOORDYNATOR REGIONALNY

Bogdan Dachnowski
Bogdan Dachnowski

KOORDYNATOR REGIONALNY

Enea Jorgji
Enea Jorgji

KOORDYNATOR REGIONALNY

Ewelina Gierek-Czub
Ewelina Gierek-Czub

KOORDYNATOR REGIONALNY

Hania Sikorska
Hania Sikorska

KOORDYNATOR STREFY

Marta Przywarczak
Marta Przywarczak

KOORDYNATOR REGIONALNY

Marta Skrzypek
Marta Skrzypek

KOORDYNATOR REGIONALNY

Olimpia Niziolek
Olimpia Niziolek

KOORDYNATOR STREFY

Paweł Podsiadło
Paweł Podsiadło

KOORDYNATOR REGIONALNY

Robert Konopko
Robert Konopko

KOORDYNATOR REGIONALNY

Włodzimierz Skrzypek
Włodzimierz Skrzypek

KOORDYNATOR STREFY