MŁODY LEAN LIDER

Młody Lean Lider to 9-cio miesięczny program edukacyjny dla młodzieży w wieku 13-19 lat z do-wolnej szkoły lub organizacji pracującej z ucznia-mi. Nasz program rozwija uniwersalne kompetencje Lean Thinking poszukiwane przez najlep-szych pracodawców.

Program został przygotowany we współpracy z nauczycielami, dydaktykami, pedagogami i psycho-logami i jest dostosowany do rytmu pracy szkoły.

Program realizowany jest w całej Polsce i jest BEZPŁATNY dla jej uczestników.

P1200912.jpg

ETAP 1 ROZWÓJ POSTAW

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

W tym etapie uczniowie budują swoją tożsa-mość, wartości i postawy pracując w oparciu o niekomputerową grę symulacyjną "Lean thinking". Podczas gry uczą się pracy zespołowej nad wspól-nym osiągnięciem celu. Pracują wg 10 zasad ciągłego doskonalenia. Poznają zasady pracy w procesie, wykorzystania wyników procesu do podej-mowania działań doskonalących, uczą się dzielić pracą i rozmawiać o problemach.

Wyniki swojej pracy, uczniowie przesyłają do orga-nizatorów, w celu dokonania ich oceny przez jurorów - praktyków, pedagogów i wykładowców uczelni wyższych.

Najlepsze grupy uzyskują możliwość wzięcia udziału w turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera". 

Gwiazdy logistyki ZSMIL Słupsk.png

ETAP 3 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

KWIECIEŃ - CZERWIEC

Etap 3 ma na celu przeniesienie zdobytej wiedzy na praktyczny grunt przedsiębiorstwa.

Rozwój umiejętności następuje poprzez:

  • rozwiązanie problemu zdefiniowanego przez przedsiębiorstwo,

  • opracowanie gry symulacyjnej odzwierciedla-jącej wybrany proces zachodzący w przed-siębiorstwie oraz mechanizmy jego doskona-lenia.

W toku etapu 3 uczniowie mają możliwość odbycia trzech trzygodzinnych wizyt w przedsiębiorstwie, które odbywają się co 2 tygodnie. Jednocześnie zapewniamy nieograniczony dostęp do zdalnego wsparcia koordynatora oraz mentorów.

Pomiędzy wizytami uczniowie podczas lekcji pracu-ją nad rozwiązaniami, a po zakończeniu wizyt przy-gotowują się do finałowej prezentacji, wg kryteriów ustalonych i przekazanych na początku etapu 2.

Prezentacje przybierają kształt Power Point, kabaretów, przedstawień i in. Wszelkie formy eks-presji są dozwolone.

Uczniowie biorący udział w turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera" przyjeżdżają na Uniwersytet Gdański, by zaprezentować wyniki swoich prac.

Uczniowie w firmie

NAUCZYCIELE O PROGRAMIE

W naszym programie wzięło udział już ponad 100 nauczycieli z całej Polski. Każdy z nich podkreśla wysoki poziom merytoryczny programu oraz chwali jego swobodną formę.

Wywiady z nauczycielami można znaleźć w dwóch miejscach:

1. Na naszym kanale YouTube - play lista nauczyciele o programie

2. W postaci zapisu krótkich wywiadów

Nauczyciele.png

ORGANIZATOR

Organizatorem programu jest Fundacja LEAN EDUCATION.

Jednak nasz program nie byłby możliwy bez organi-zacji oraz firm, które wspierają realizacje naszych pomysłów.

Są to:

Stowarzyszenie Lean Management Polska - niewyczerpane źródło naszych wolontariuszy: koordynatorów, jurorów i trenerów.

Nasz Fundator firma LeanQ Team sp. z o.o., która pomaga swoimi zasobami organizacyjnymi, tak by realizacja naszych działań była możliwa.

Logo-LE-małe-bez-tła.png

PATRONI INSTYTUCJONALNI

Nasz program wspierany jest również przez Instytu-cje takie jak Urzędy lokalne, organizacje zrzeszają-ce pracodawców, organizacje zajmujące się organi-zacją oferty edukacyjnej dla nauczycieli, a także rady młodzieżowe. 

Wszyscy oni przede wszystkim zapewniają nam wsparcie w dotarciu do uczestników naszego Programu.

Część z naszych patronów instytucjonalnych oficjalnie objęła patronat nad programem, a część 

po prostu wspiera nasze działania. Wszystkim im ogromnie dziękujemy!

patroni instytuc.png

PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa to źródło naszych praktyków: trenerów, jurorów oraz opiekunów grup podczas etapu 3.

Stale zwiększamy liczbę przedsiębiorstw uczestniczących w programie, ponieważ chcą one dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a także zależy im na nawiązaniu współpracy ze szkołami.

Aktualna lista przedsiębiorstw znajduje się w zakładce Nasz zespół/Firmy

20180417_104328.jpg

PRAKTYCY DLA UCZNIÓW

Program łączy środowiska szkolne, uczelnie oraz przedsiębiorstwa, by przygotować młodych ludzi na wyzwania kompetencyjne XXI wieku.

Prowadzą go praktycy Lean Management - wolon-tariusze zrzeszeni wokół naszej Fundacji. Jest nas ponad 50 osób w całej Polsce! A nasz zespół możesz poznać zaglądając do zakładki Nasz zespół.

Nasze działania wspierają również przedsiębiorstwa z całego kraju, goszcząc naszych uczestników pod-czas projektów Etapu 3, a także przygotowując ma-teriały, z których korzystają nasi Koordynatorzy, Trenerzy oraz sami Uczestnicy programu.

DSC_0029_edited.jpg

ETAP 2 ROZWÓJ WIEDZY

STYCZEŃ - MARZEC

Ten etap to zestaw działań związany z budowaniem wiedzy młodych lean thinkerów. Nauczyciele, bazu-jąc na scenariuszach lekcji i materiałach pomo-cniczych, przekazują uczniom zadania-wyzwania.

Zadania uczniów są podzielone na 2 grupy:

  1. Zadania związane z nabyciem umiejętności definiowania problemów i podejścia proceso-wego w analizie problemu.

  2. Zadania związane z nabyciem wiedzy dotyczą-cej zastosowania podstawowych technik lean do rozwiązywania problemów.

 

Zadaniem uczniów jest samodzielne pozyskanie wiedzy w zadanym temacie, opracowanie jedno-punktowych lekcji, podzielenie się wiedzą z kole-gami, aby finalnie rozegrać grę Lean Tabu, która w wesoły sposób pozwala dokonać powtórki i weryfi-kacji zdobytej przez zespół wiedzy.

W tym etapie uczniowie otrzymują również zadanie dodatkowe, które związane jest z publicznym wystę-pem podczas półfinałów.  W każdej edycji jest to inne zadanie.

Uczniowie uczestniczący w turnieju spotykają się na półfinałach organizowanych na uczelniach wyż-szych, gdzie jurorzy weryfikują ich wiedzę oraz postawy rozwinięte w etapie 1

P1200728.jpg

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciel przystępujący do programu otrzymuje hasło dostępowe do materiałów w wersji elektronicznej. Materiały dostępne są w strefie prywatnej na naszej stronie www.leaneducation.pl       

Program zajęć lekcyjnych opracowany jest w posta-ci stale doskonalonych:

  • scenariuszy lekcji,

  • prezentacji do lekcji,

  • zestawów niekomputerowych, edukacyjnych gier symulacyjnych i in.

Wszystkie materiały dostępne są w wersji elektronicznej.​ 

 

Przeczytaj fragment programu.

Dodatkowo opracowaliśmy Poradnik Młodego Lean Lidera - opracowanie zawierające treści merytoryczne związane z programem.

Każda szkoła ma przydzielonego koordynatora regionalnego, którego zadaniem jest zapewnienie wsparcia nauczycielowi.

 

Istotnym elementem programu jest cykl szkoleń dla nauczycieli. Dostarczamy nauczycielom narzędzi aktywizacji zajęć lekcyjnych, a uczniom wyzwań, które stają się podstawą pozyskiwania przez nich wiedzy i umiejętności, a także kreowania postaw zespołowych.

  • Nauczycieli obowiązuje udział w 3 jednodnio-wych szkoleniach w toku całego roku szkolnego zgodnie z kalendarzem programu 

  • szkolenia opcjonalne wg oferty przygotowanej przez trenerów Lean Education

Inne możliwości dla nauczycieli

Łączymy nasz program z działaniami innych organi-zacji, dając opiekunom grup możliwość zaplano-wania ścieżki rozwoju uczniów nie tylko w ciągu 1 roku szkolnego.

Nasz program Młody Lean Lider stanowi jeden z modułów Lekcji Przedsiębiorczości organizowanych przez Inkubator Starter z Gdańska.

Fundacja Inspirujące Przykłady prowadząca zajęcia dla uczniów na terenie firm jest również otwarta na współpracę z opiekunami naszych grup.

20181008_120453.jpg

UCZNIOWIE O PROGRAMIE

Nasz program to nie tylko nauka. Zależy nam prze-de wszystkim, by uczniowie czerpali radość z zajęć w których uczestniczą, a także mieli możli-wość swobodnej kreacji, doświadczania i wyciąga-nia wniosków z porażek i sukcesów. Ich uśmiechnie te buzie oraz przemyślenia są dla nas najważniej-sze!

Wypowiedzi uczniów o programie znaleźć można na naszym kanale YouTube - play lista uczniowie o programie.

20190603_172000.jpg

UCZELNIE PATRONACKIE

Ponieważ uczniowie uczestniczący w naszym pro-gra-mie Młody Lean Lider stają się potencjalnymi studentami polskich uczelni, ich kierownictwa postanowiły, by wesprzeć nasz program dostrzega-jąc w nim wysoką wartość merytoryczną.

Naszym pierwszym i głównym patronem-uczelnią wyższą jest Uniwersytet Gdański, na którym realizo-wane są półfinały i finały turnieju o tytuł "Młodego Lean Lidera".

Wywiad z prof. UG dr.hab. Piotrem Walentynowi-czem można obejrzeć tu.

Dziś współpracujemy z również z innymi uczelniami, których logo można dostrzec na towarzyszącym zdjęciu.

Uczelnie.png

PATRON MEDIALNI

Dotarcie z naszym bezpłatnym programem do opiekunów grup oraz wolontariuszy nie byłoby możliwe bez naszych patronów medialnych.

To właśnie oni rozpowszechniają informacje o programie Młody Lean Lider pozwalając naszym działaniom rosnąć i rosnąć....

patroni medialni.png